ابوذر ;وزه گری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوذر ;وزه گری

محل سکونت: مازندران - رامسر