محمد دستوری کاخکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد دستوری کاخکی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
لاندی خشک شویی هتل الغدیر 1389/12 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
هتلداری
– دیپلم – معدل: 14.58
1389 - 1391