نگار شهنواز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نگار شهنواز

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 15.00
آزاد قزوین 1389 - 1394
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 15.00
آزاد قزوین 1389 - 1394
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 15.00
آزاد قزوین 1389 - 1394
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 15.00
آزاد قزوین 1389 - 1394