محسن حسنی

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.00
دماوند 1389 - 1393