مجید نستعین

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست تیم حسابرسی سازمان حسابرسی 1383/3 - 1385/8
مدیر امور مالی شرکت زمزم شیراز 1385/8 - 1387/4
سرپرست ارشد تیم حابرسی داخلی کارخانجات صنایع پتروشیمی 1387/4 - 1389/8
مدیر امور مالی شرکت عمران و توسعه فارس(سهامی عام ) 1389/8 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.90
عسلویه 1392 - 1394