امید حیدری

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول امور اداری پتروکیان 1393/1 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرموافزار
– کارشناسی – معدل: 14.30
ارسنجان 1387 - 1390