محمود حیدری کاهکش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمود حیدری کاهکش

محل سکونت: خوزستان - شوشتر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 15.43
شوشتر 1387 - 1391