قاسم حسن زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: قاسم حسن زاده

محل سکونت: اردبیل - گرمی

جنسیت: مرد




سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.19
پیا م نور 1390 - 1394