هاجر اصفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هاجر اصفی

محل سکونت: اصفهان - سمیرم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کدنویسی شهرداری 1393/2 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک اتمی و مولکولی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.58
تفرش 1392 - 1394