مشخصات فردی:



سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست تعمیرات شرکت منسوجات نیافته سامان 1382/1 - 1383/3
مسول شرکت کنتور سازی اثیران 1383/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک نقشه کشی صنعتی
– کاردانی – معدل: 14.00
ازاد ابهر 1377 - 1380