رضا ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا ابراهیمی

محل سکونت: مازندران - آمل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندسی مقاوم گستر ساحل 1388/10 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی عمران
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
واحد تنکابن 1393 - 1395
مهندسی عمران تکنولوژی عمران
– کارشناسی – معدل: 15.37
غیرانتفائی آمل 1390 - 1392
ساختمان عمران
– کاردانی – معدل: 17.90
واحدآیت اله آملی 1388 - 1390