الهام افشارفر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام افشارفر

محل سکونت: مازندران - بابلسر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تکنولوژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.75
علوم و فنون مازندران 1388 - 1392