علی کریم الدین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی کریم الدین

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ویزیتور شرکت پخش محیا 1392/1 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شهرسازی شهرسازی
– کاردانی – معدل: 13.76
ساختمان سازی وشهرسازی 1387 - 1389