محمد رضا خشایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رضا خشایی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
میزبان مجتمع خلیج فارس 1393/1 - 1394/1