احسان شیوندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان شیوندی

محل سکونت: اصفهان - بهارستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول آمار کارخانه شیمبار 1391/3 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.70
پیام نور شهرکرد 1386 - 1391