محسن خلفیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن خلفیان

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی جوشکاری جوشکاری
– کارشناسی – معدل: 15.07
ازاد واحد سروستان 1388 - 1391