مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی عمومی
– کارشناسی – معدل: 14.42
ازاد قیامدشت 1388 - 1392