اسماعیل عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسماعیل عباسی

محل سکونت: فارس - خشت

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم ومهندسی صنایع غذایی فناوری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تربیت مدرس 1392 - 1393