مشخصات فردی:


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Solidworks
داری مدارک خراطی.ومنبتکاری جههت ماکت سازی


سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ساخت وتولید مکانیک
– کاردانی – معدل: 13.80
ازاد اراک 1385 - 1388