مشخصات فردی:



سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه نویس دلفی آرادپرداز 1389/11 - 1394/9
کارشناس تولید نرم افزار (دلفی) پگاه سیستم 1394/1 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر ---
– کارشناسی – معدل: 14.12
مازندران 1385 - 1389