پرینوس ودادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پرینوس ودادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی راه آهن خط و سازه های ریلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.48
دانشگاه علم و صنعت ایران 1390 - 1392
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.40
موسسه آموزش عالی صدرامتالهین 1385 - 1389