صابر بهره مند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صابر بهره مند

محل سکونت: کرمان - جیرفت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول فنی لیپار فراساحل 1390/7 - 1391/9
کارشناس فروش ونداد گستر بوتیا 1391/9 - 1392/7
کارشناس تغذیه و بازرس ایمنی منطقه ویژه اقتصادی 1393/7 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 12.30
دامغان 1385 - 1388
صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 12.30
دامغان 1385 - 1388