لطف اله قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لطف اله قاسمی

محل سکونت: مازندران - آمل
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک تاسیسات
– کارشناسی – معدل: 14.33
جامی اصفهان 1390 - 1393