سعیده کوماسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعیده کوماسی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آموزش شرکت مروجان بهره وری 1390/6 -