مشخصات فردی:



سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
1-سرپرست کارگاه نیرپارس 1381/11 - 1383/11
1-سرپرست کارگاه نیرپارس 1381/11 - 1383/11