مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس و سر پرست qc شرکت کندر 1393/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.98
سمنان 1389 - 1391
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 14.18
سمنان 1384 - 1388