نیره اسلامیه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیره اسلامیه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مخابرات دیتا
– کاردانی – معدل: 14.00
مرکزآموزش مخابرات 1384 - 1386
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.89
مرکزآموزش نیرو محرکه 1389 - 1391
مهتدسی پزشکی بیوالکترونیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
واحد تهران شمال 1393 - 1395