مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انباردار شرکت بوتان،شرکت بوف شعبه فرودگاه امام 1387/3 - 1392/11