مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 14.16
خامنه ای 1389 - 1392