احسان رحمانی جاوید

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان رحمانی جاوید

محل سکونت: تهران - بهارستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند بازرگانی شرکت کاوش سیل تهران 1393/1 -