سجاد ورناصری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد ورناصری

محل سکونت: خوزستان - مسجد سلیمان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رادیومن و آزمایشگر سیال حفاری شرکت مهندسی و حفاری پتروهورتاش 1389/9 - 1393/5
آزمایشگر سیال حفاری شرکت مدیریت حفاری اسرکیش 1393/5 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.97
مسجدسلیمان 1390 - 1392
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.28
مسجدسلیمان 1383 - 1386