مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نام افزار
– کارشناسی – معدل: 18.57
امام جواد 1391 - 1393