صابر نوروزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صابر نوروزی

محل سکونت: قزوین - الوندسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
واحد فنی شرکت کاریزانن خودرو-موتور کنترل 1393/7 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 15.30
کار 1389 - 1391
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 16.00
دارالفنون 1389 - 1391