احمدرضا ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمدرضا ابراهیمی

محل سکونت: فارس - مرودشتسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معاونت کانون کانون فرهنگی هنری امام مهدی 1389/12 - 1393/12
مدیر اجرایی اتحادیه کامپیوتر 1384/12 - 1386/12
مدیر اجرایی کنگره بین المللی آیینه نبی 1389/3 - 1393/12
مدیر فنی پردیس رایانه 1384/12 - 1387/12
مدیر آموزش وبرنامه ریزی مجتمع آموزشی امام مهدی 1391/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.00
واحد مرودشت 1385 - 1390