رسول خان بابایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسول خان بابایی

محل سکونت: قزوین - آبیک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول آزمایشگاه شرکت البرز قطعه 1392/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کنترل کیفی قطعات خودرو
– کاردانی – معدل: 14.65
علوم وفنون 1385 - 1387