غلامرضا بگوردی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: غلامرضا بگوردی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Word

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انباردار کارخانه لبنی دامداران 1389/6 - 1392/7
انباردار کارخانه لبنی ماناک 1392/7 - 1393/6
انباردار کارخانه لبنی ماناک 1392/7 - 1393/6
انباردار کارخانه لبنی ماناک 1392/7 - 1393/6
انباردار کارخانه لبنی ماناک 1392/7 - 1393/6
انباردار کارخانه لبنی ماناک 1392/7 - 1393/6
انباردار کارخانه لبنی ماناک 1392/7 - 1393/6