سیاوش درخشانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیاوش درخشانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم اجتماعی جامعه شناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.50
تهران مرکز 1388 - 1390