محمد بحرودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد بحرودی

محل سکونت: خراسان رضوی - نیشابور

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک الکترونیک
– کاردانی – معدل: 0.00
پرفسورحسابی 1392 - 1394