محمد آلبوغبیش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد آلبوغبیش

محل سکونت: خوزستان - ماهشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برقکار شرکت جنوب کیش 1393/5 - 1393/8