امیر امینی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده ازاد 1386/6 - 1392/9