ساقي چترزرين

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساقي چترزرين

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی بیوشیمی
– کارشناسی – معدل: 15.65
تهران پزشكي واحد تهران 1390 - 1393