الهام علی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام علی زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سوپروایزر فروش فروشگاه سینا 1392/10 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی
– کارشناسی – معدل: 16.29
شهید بهشتی 1386 - 1390
مدیریت بازرگانی مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
موسسه عالی آموزش و پژوهش و برنامه ریزی 1391 - 1393