شیرین کیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیرین کیا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی تکنولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.73
علوم کشاورزی و منتبع طبیعی گرگان 1389 - 1391
صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 18.82
خزر 1385 - 1387