مونا امامی شهرستانکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مونا امامی شهرستانکی

محل سکونت: قزوین - قزوینسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر وامور اداری ومالی شرکت نفت 1392/1 - 1393/4
مسئول دفتر وحسابدار شرکت دفتر معماران آرمان دل 1391/2 - 1391/12
مسئول دفتر دفترطراحی شماره 256 1390/3 - 1391/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی کشاورزی
– کارشناسی – معدل: 16.54
تاکستان 1386 - 1389