فاطمه رحیمی

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع مهندسی صنایع
– کارشناسی – معدل: 15.40
صنعتی بیرجند 1389 - 1393