مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک عمومی
– کارشناسی – معدل: 13.44
زنجان 1389 - 1393