احمد هنردوست

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد هنردوست

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس امور قراردادها شرکت چوب سبز 1393/2 - 1393/6