مجید شاهمرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید شاهمرادی

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بسته بند و تولید شرکت میهن 1393/1 - 1393/12