علیرضا رضائی مهرابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا رضائی مهرابادی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
فردوسی مشهد 1392 - 1395