مهدی سیدعلی اکبر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی سیدعلی اکبر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست اداری دستگاه نظارت مقیم در شهر اردبیل مهنسین مشاور شیبراهه بندر 1383/5 - 1388/2